WEALTH • PERSONAL FINANCE

สิทธิที่ “ลูกหนี้” ควรรู้ โดน “ทวงหนี้“ ได้แค่ไหน?

เมื่อตกอยู่ในสถานะ “ลูกหนี้” โดยเฉพาะช่วงภาวะวิกฤติที่อาจทำให้หลายคนต้องตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่อง ทำให้ต้องเผชิญกับการถูกทวงหนี้จากเจ้าหนี้ทั้งในและนอกระบบ สิ่งที่หลายคนต้องรู้ไว้ นั่นคือกฎหมายคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ ที่จะทำให้รู้เท่าทันสิทธิของตัวเอง 

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่บทความที่เขียนโดยนภนาง เอกอัคร และธนวัต รินธนาเลิศ ซึ่งมีการอธิบายอย่างน่าสนใจ เริ่มจากการให้คำนิยามของ “ผู้มีสิทธิทวงหนี้” ว่าเป็นใครได้บ้าง ซึ่งหลักๆ ก็คือเจ้าหนี้โดยตรง ครอบคลุมไปถึงเจ้าหนี้นอกระบบและเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างเช่นการพนัน รวมถึงผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ตามกฎหมาย ผู้รับมอบอำนาจช่วง ผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้ และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้

++ เจ้าหนี้ “ทวงหนี้” ได้แค่ไหน?

ซึ่งหลักสำคัญที่นับว่าการทวงหนี้นั้นเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อลูกหนี้รับโทรศัพท์และรับทราบการทวงอย่างชัดเจน หรือเมื่อลูกหนี้เปิดอ่านไลน์การทวงแล้วเท่านั้น แต่ถ้าไลน์ไปไม่เปิดอ่าน หรือโทรหาไม่รับหรือโทรไปแต่ยังไม่ทันได้พูดเรื่องหนี้ชัดเจน จะไม่นับเป็นการทวงหนี้

โดยเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ทั้งทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไปรษณีย์ ที่จะต้องติดต่อไปยังสถานที่ที่ลูกหนี้ระบุไว้เพื่อการทวงหนี้ และจะต้องติดตามช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 น. ที่สำคัญคือ ทวงหนี้ได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน แต่ถ้าเป็นเพื่อนทวงเพื่อนได้เกิน 1 ครั้งต่อวัน 

++ เรื่องต้อง “ห้าม” ที่เจ้าหนี้ไม่ควรใช้ทวงหนี้

1.ห้ามทวงหนี้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ยกเว้นว่าลูกหนี้จะระบุไว้

2.ห้ามบอกความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้ผู้อื่นรู้ ยกเว้นคนในครอบครัวของลูกหนี้ 

3.ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมาย หนังสือหรือสื่อใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่่าติดต่อเพื่อทวงหนี้

4.ห้ามติดต่อหรือแสดงตนที่ทำให้ผู้ติดต่อด้วยเข้าใจผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้

5.ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสี่ยงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น 

6.ห้ามใช้วาขาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น

7.ห้ามทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประกาศ 

ทั้งนี้หากเจ้าหนี้หรือผู้ทวงถามหนี้ฝ่าฝืน คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้สามารถมีคำสั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าว หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ขณะเดียวกันล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทวงหนี้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ โดยระบุถึงการห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท


Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง