WEALTH • MUTUAL FUND

Employee’s Choice เพื่อรับมือวัยเกษียณ

แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็เพื่อให้สมาชิกออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ

ดังนั้น จึงไม่ควรมองข้ามการเลือกแผนการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้มีเงินเพียงพอในยามเกษียณ และเพราะว่า ในแต่ละองค์กรมีพนักงานหลากหลายช่วงวัย หากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรมีนโยบายหรือแผนการลงทุนเดียว จะไม่เหมาะสมกับสมาชิกทุกคนในกองทุน ที่มีอายุ ระดับในการรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการแตกต่างกัน ดังนั้น องค์กรจึงควรมีนโยบายการลงทุนให้สมาชิกกองทุนเลือกมากกว่า 1 นโยบาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีทางเลือกในการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้น

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาจเลือกแผนการเลือกลงทุนที่ไม่เหมาะสม เพราะองค์กรไม่ได้เปิดโอกาสให้เลือก หรือองค์กรมีหลายแผนการลงทุน แต่สมาชิกขาดความเข้าใจในการลงทุน เลือกลงทุนในตราสารหนี้อย่างเดียว มีโอกาสที่เงินในกองทุนไม่พอใช้ในยามเกษียณ จึงควรกลับไปดูนโยบายกองทุน หรือแผนทางเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบันว่า มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ หรือผสมหลายสินทรัพย์ และดูผลตอบแทนในอดีตว่า เป็นอย่างไรบ้าง

หากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นสมาชิกอยู่มีหลายทางเลือกการลงทุน ควรศึกษาข้อมูลของแต่ละแผนทางเลือก ทำความเข้าใจในแผนการลงทุนและเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ รวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หากเลือกลงทุนในหุ้น ต้องดูความเข้าใจในเรื่องการลงทุน และความสามารถในการรับ

ความผันผวนของตลาดหุ้น ท่านที่อายุน้อยควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ หุ้นสามัญ ในสัดส่วนที่สูงเท่าที่ระดับความเสี่ยงที่ท่านรับได้ในระยะยาว ในแผนการลงทุนที่องค์กรเปิดให้เลือก เพราะในระยะยาวมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงสุด แม้จะมีความเสี่ยงสูง แต่อย่าลืมว่า ยังมีเวลาอีกนานในการทำงานและลงทุน โดยระยะเวลาในการลงทุนยิ่งนานเท่าไร ยิ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน

การเลือกนโยบายการลงทุนให้เหมาะสม ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะจะมีเอกสารประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นแบบประเมินที่บริษัทจัดการกองทุนให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำ เพื่อช่วยให้ทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง ประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสม ทั้งจะช่วยลดโอกาสที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เพียงพอไว้ใช้ในยามเกษียณ

ดังนั้น องค์กรจึงควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีทางเลือกในการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้น หากมีแผนการลงทุนรูปแบบเดียว แนะนำให้เพิ่มนโยบายในการลงทุน หรืออาจจะคุ้นกับคำว่า Employee’s Choice เช่น มี 2 นโยบายการลงทุนขึ้นไป โดยมีทั้งนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ และนโยบายที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น นโยบายที่ลงทุนในหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดการกองทุนบางแห่ง มีนโยบายหรือแผนทางเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทนโยบายสมดุลตามอายุ (life-path) ที่เหมาะสมกับทุกคน เนื่องจากระบบจะปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ให้มีความเสี่ยงและผลตอบแทนเหมาะกับแต่ละช่วงอายุของสมาชิก เพราะสมาชิกแต่ละช่วงวัยรับความเสี่ยงได้ต่างกัน เพื่อช่วยรักษาระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมและสร้างผลตอบแทนให้เพียงพอตอนเกษียณ เพราะการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือว่า เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนที่สำคัญ

ทั้งนี้ หากองค์กรสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อขอข้อมูลหรือขอคำแนะนำจากบริษัทจัดการที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ เพื่อให้สมาชิกกองทุนฯ และนายจ้างเข้าใจถึงความสำคัญในการเพิ่มแผนการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้มีเงินไว้พร้อมใช้ชีวิตในยามเกษียณอย่างเพียงพอ

บทความโดย กรวิภา วรรณแสวง กองทุนบัวหลวง

อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง COVID-19 กับเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ https://www.moneyandbanking.co.th/article/sce-providentfund-09052020

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง