<
WEALTH • MUTUAL FUND

ลงทุนในกองทุนรวมอย่างไร ในแต่ละช่วงชีวิต

 “ช่วงวัย” และ อายุ” เป็นตัวแปรสำคัญในการจัดสรรเงินลงทุน แต่ที่จริงแล้วปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดสรรเงินลงทุนของแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว แต่ยังมีตัวแปรอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุนระยะเวลาในการลงทุน อาชีพ หน้าที่การงานไปจนถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ใครอยู่ในช่วงวัยไหนกันบ้าง แล้ววัยไหนควรจะมีพอร์ตการลงทุนอย่างไร  

ช่วงเริ่มต้นทำงาน ช่วงอายุ 20-29 ปี เนื่องจากอายุยังน้อย ยังมีเวลาในการออมอีกมาก สามารถเลือกแบ่งเงินออมไปลงทุนใน สินทรัพย์เสี่ยง” และแบ่งเงินบางส่วนไว้ใน กองทุนตลาดเงิน” เพราะมีสภาพคล่องสูง ง่ายต่อการสับเปลี่ยนการลงทุน

 

ช่วงเริ่มต้นการออมไว้ใช้ยามเกษียณ ช่วงอายุ 30-39 ปี เริ่มแบ่งเงินลงทุนใน กองทุน RMF” ช่วยสร้างวินัยในการออมระยะยาว และประหยัดภาษี ส่วนที่เหลือนำไปลงทุนใน กองทุนรวมทั่วไป” โดยเน้นที่มีสภาพคล่องสูง เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมหุ้นไทย

 

ช่วงกลางของชีวิต ช่วงอายุ 40-49 ปี ต้องระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น ยังคงเน้นลงทุนใน กองทุน RMF” และปรับสัดส่วนใน กองทุนรวมทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูง” ลงมาบ้าง เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

 


ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเกษียณ ช่วงอายุ 50-59 ปี หากเงินลงทุนใกล้ถึงตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ควรลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยสามารถแบ่งเงินบางส่วนที่ยังอยากสร้างผลตอบแทนอยู่มาในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงได้

 


ช่วงวัยเกษียณ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้แบ่งเงินก้อนทั้งหมดเป็นสัดส่วน 30:40:30 ดังนี้

       

        - 30% “สำหรับค่าใช้จ่าย” ในช่วงอายุ 61-70 ปี โดยสามารถแบ่งเงินไปลงทุนบางส่วนได้


        - 40% “สำหรับลงทุน” ไว้ใช้ในช่วงอายุ 71-80 ปีโดยแบ่งเป็นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ 70% และกองทุนรวม 30%


        - 30% “สำหรับลงทุน” ไว้ใช้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต (อายุ 80 ปีขึ้นไป)โดยสามารถแบ่งเงินลงทุนกว่า 50% ไปลงทุนในตราสารทุนได้เพื่อโอกาสในการเติบโต เพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคต

 

 

อ้างอิง : กองทุนบัวหลวง