Market Today

“อัปเดตทุกประเด็นฮิตด้านเศรษฐกิจ คุยลึกเรื่องการเงินและการลงทุน”
กระตุกต่อมความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการเงินการลงทุน ผ่านสาระ ความรู้ ความสนุกสนาน
 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube : Money and Banking Channel

ดูย้อนหลัง