MAGAZINE

วารสารการเงินธนาคารฉบับเดือน เมษายน 2564 ฉบับที่ 468

วารสารการเงินธนาคาร ได้ทำการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี Bank of The Year ติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 38 แล้ว เพื่อยกย่องธนาคารที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมและสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ ซึ่งการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี 2564 Bank of The Year 2021 ในปีนี้ได้ใช้ผลประกอบการในรอบปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563 ของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง มาพิจารณาจัดอันดับ