ข่าวรอบวัน
ออมสิน หนุนโครงการ Workable คนพิการ ทำงานได้

นายนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวและเปิดอบรม “โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ” 

นายนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า ด้วยธนาคารออมสินมีภารกิจหลักด้านความเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออม และเป็นองค์กรที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการมีส่วน ร่วมผลักดันการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น กิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” มีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงวัย และคนพิการ โดยดำเนินการ 3 ด้าน คือ

1.ออมเศรษฐกิจ ด้วยการปลูกฝัง เสริมสร้างนิสัยการออม และสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียน สถาบันการเงินชุมชน

2.ออมสังคม ด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR กับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น โครงการธนาคารผู้สูงวัย โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศ ด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ

3.ออมสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างและส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับในส่วนของการให้ความช่วยเหลือคนพิการนั้น ธนาคารออมสินได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษา สร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ โครงการกายอุปกรณ์ การจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพและจ้างงานคนพิการ ซึ่ง ธนาคารออมสินได้เปิดให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานกับธนาคารออมสินด้วย และเพื่อเป็นการสนับสนุนศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนพิการให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านประกอบอาชีพและสอดรับกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล

ล่าสุดธนาคารฯได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ให้มีการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการจำนวน 100 คน นำร่องภายใต้โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าทำงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ ภายใต้แนวคิด “Workable คนพิการทำงานได้” โดยมีระยะเวลาฝึกอบรมตั้งแต่พฤษภาคม-ตุลาคม 2560 และสิ้นสุดโครงการเดือนพฤศจิกายน 2560 ใช้เวลาอบรมประมาณ 600 ชั่วโมง หลักสูตรในการฝึกอบรม-ฝึกงาน ได้แก่ การปั้นของจิ๋ว, ชงกาแฟแบบมืออาชีพ, การถ่ายภาพและการสกรีน, เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีเพื่อชุมชน, เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการเอกสาร

“ธนาคารออมสิน ต้องการเห็นผู้พิการได้มีชีวิตปกติเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป จึงส่งเสริมด้านอาชีพให้คนพิการอย่างยั่งยืน ให้มีอาชีพอิสระ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองได้จริง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่คนพิการซึ่งจะมีคุณค่าต่อตัวเองและสังคมต่อไป ขณะที่ธนาคารออมสินยังคงมุ่งสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน สร้างประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม และสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นมากกว่าธนาคาร” รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking