Who 's Who
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกหนึ่งวาระ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯต่ออีกหนึ่งวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการฯ

ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนางวรวรรณ ธาราภูมิ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯต่ออีกวาระหนึ่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวน 11 ท่าน โดยมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ  นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์  นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา  นางโชติกา สวนานนท์  นายปริญญ์  พานิชภักดิ์  นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย  นางวรวรรณ  ธาราภูมิ  ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล  ดร.สุภัค ศิวะรักษ์  และนางเกศรา  มัญชุศรี  เป็นกรรมการและผู้จัดการ

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking