วารสารการเงินธนาคาร
CEO Talk : เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เทวินทร์ วงศ์วานิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ก้าวสู่ขุมทรัพย์แห่งความภูมิใจ

Pride & Treasure of Thailand

ปตท.เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มีสายงานธุรกิจและบุคลากรระดับหัวกะทิของประเทศมากมาย และยังต้องทำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

แน่นอนว่าการจะบริหารจัดการผลกระทบกับเหล่าผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของปตท. ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งหลายครั้งที่ผ่านมาก็มีปัญหา เกิดคำถาม และข้อกังขาขึ้นในสังคมว่าปตท.นั้นมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจเพียงใด แม้ว่าทุกคนในสังคมจะรู้ว่า ปตท. คือองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าสูง แต่แค่นั้นยังไม่มากพอที่จะทำให้คนในชาติภูมิใจได้ เพราะนอกจากเป็นองค์กรที่เก่งแล้ว ต้องเป็นองค์กรที่ดีและรับผิดชอบด้วย

Pride & Treasure of Thailandจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ปตท.ใช้ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อทำให้ชุมชน สังคม รวมไปจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปตท.ทั้งหมด เกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำงานร่วมกับปตท. เห็นกระบวนการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือแม้แต่เห็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดก็จะรู้สึกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ ปตท.ด้วย

“ปตท.ต้องขับเคลื่อนตัวเองให้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศ เพราะทุกคนต้องการเห็นปตท.สร้างมูลค่า และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะแม้ว่าที่ผ่านมาปตท.จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมีคนตั้งข้อกังขาถึงความโปร่งใสตลอดเวลา ดังนั้นปตท.จะต้องไม่เป็นแค่องค์กรที่เก่ง แต่จะต้องดี และรับผิดชอบด้วย”

เทวินทร์ วงศ์วานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ ด้วยเป้าหมายที่หนักแน่น เพราะการสร้างปตท.ให้กลายเป็นองค์กรที่คนในชาติให้ความภาคภูมิใจนั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญที่เร่งด่วนอย่างมาก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เขาเข้ามาบริหารงานในฐานะซีอีโอ การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล เน้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมาโดยตลอด

และจนถึงวันนี้ความเข้มข้นนั้นไม่เคยลดลง แถมยังเพิ่มความแข็งแกร่งจากภายในด้วยกลไกความโปร่งใสหลากหลายรูปแบบ ที่พร้อมจะทำให้ปตท.ก้าวสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมาย

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยั่งยืน

ก้าวสู่ขุมทรัพย์ที่คนทั้งชาติภูมิใจ

เทวินทร์กล่าวว่า ภารกิจสำคัญที่ปตท.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องก็คือการทำให้ปตท.เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านธุรกิจและการเป็นองค์กรที่คนในชาติภูมิใจและไว้วางใจ เปรียบเสมือน Pride & Treasure of Thailand หรือขุมทรัพย์แห่งความภูมิใจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าปตท.ประสบความสำเร็จในด้านของการเป็นขุมทรัพย์ในขณะเดียวกันเป้าหมายของการเป็นความภูมิใจของคนในชาติยังคงต้องเดินหน้าต่อไป โดย ปตท.มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความภูมิใจอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบ วัฒนธรรมองค์กร การบังคับใช้ ทั้งหมดถูกหล่อหลอมสืบกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี

เทวินทร์ยกตัวอย่างถึงการที่ผู้บริหารระดับสูงประพฤติให้เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร (Tone at the Top) ซึ่งปตท.ได้มีการมุ่งเน้นเรื่องนี้มาโดยตลอด แม้ว่าผู้ที่อยู่สูงสุดของปตท.คือรัฐบาล ลงมาถึงกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งการจะบริหารจัดการค่อนข้างเป็นเรื่องยากเพราะปตท.อยู่ในฐานะของผู้ปฏิบัติ และต้องเกิดการเลือกว่าจะยึดมั่นตามนโยบายขององค์กร หรือจะเลือกทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งเวลานี้ถือเป็นจังหวะที่ดีที่จะยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรจากภายใน เพื่อให้กระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนถึงปลายมีความโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น

“ปตท. ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการวางแนวทางในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งองค์กร การลงทุนทำธุรกิจใดๆ จะถูกพิจารณาด้วยความมีเหตุมีผล ว่าจะต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พิจารณาด้วยความพอประมาณ ดูที่กำลังและความเชี่ยวชาญของตัวเองเป็นหลัก และสุดท้ายคือการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้รู้ว่า เวลาที่จะไปลงทุนทำอะไร จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าปตท.ไม่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และทำอะไรเกินตัว ไม่มีเหตุผล ก็จะเปิดโอกาสให้มีการทำทุจริตขึ้นมาได้”

            เทวินทร์กล่าวต่อว่า ปตท.ยังมีการบริหารจัดการในลักษณะของการเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน โดยใช้ปรัชญาภายในองค์กร เรียกว่า 3 เหลี่ยมแห่งความยั่งยืน โดยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. Competitiveness หมายถึง ปตท. จะต้องเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ดีต้องเป็นองค์กรที่เก่ง2. Corporate Governance หมายถึง ปตท. ต้องเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและ 3. Create Share Valuesหมายถึง ปตท.จะต้องเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อมที่ปตท.เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

            “ปตท. ต้องเป็นสมบัติของชาติ หรือ Pride & Treasure of Thailandซึ่งขณะนี้ ปตท. มีแนวทางชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่ Tone at the Top ที่ผู้นำองค์กรจะปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแก่คนในองค์กร เพราะ ปตท. จะไม่เน้นเติบโตด้วยการแข่งขันที่ดี แต่ต้องมี Inclusiveness เพื่อดึงทุกฝ่ายให้เติบโตไปด้วยกันซึ่งไม่ได้มีแค่CSR แต่เป็น CSV หรือ Create Share Values ที่จะทำให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันได้”

 

ติดตามคอลัมน์ CEO Talk ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560 ฉบับที่ 427 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking