ข่าวรอบวัน
คลังออกพันธบัตรออมทรัพย์ 15,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.45

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าว เรื่องพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ดังนี้ กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 30 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมที่มั่นคงของประชาชน และเป็นทางเลือกในการลงทุนของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะครบกำหนดอายุในเดือนธันวาคม 2560 โดยพันธบัตรออมทรัพย์มีรูปแบบและเงื่อนไข ดังนี้

- รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.85 ต่อปี

- รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.45 ต่อปี

วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท

ระยะเวลาจำหน่าย  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 30 มีนาคม 2561

วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

ธนาคารตัวแทนจำหน่าย 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยสามารถทำรายการซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และระบบ Internet Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย ทั้ง 4 แห่ง และ KTB netbank Application ของธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ตลอดเวลา

โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ที่

ธนาคารกรุงเทพฯ www.bangkokbank.com/ibanking

ธนาคารกรุงไทยฯ www.ktbnetbank.com

ธนาคารกสิกรไทยฯ https://online.kasikornbankgroup.com

ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ www.scbeasy.com

ทั้งนี้ ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย

การลงทะเบียน ใช้หลักฐานดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่

                            

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking