ข่าวรอบวัน
ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่ง 99.99% ในตลาด TFEX

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองคำแท่ง (TFEX) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ซื้อขายทองคำแท่ง 99.99% ในตลาด TFEX และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อขายทองคำแท่ง 99.99% ในตลาด TFEX

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

          1.1 กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับเงินได้ส่วนที่เกินกว่าที่ลงทุนจากการขายทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์99.99% ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา15% ของเงินได้ดังกล่าว เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

          1.2 กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับเงินได้จากเงินชดเชยที่ได้รับจากกรณีเลื่อนการรับมอบส่งมอบทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์99.99% ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15% ของเงินได้ดังกล่าวเมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

          2.1 กำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เฉพาะทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ

ทั้งนี้กำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking