Money Product
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยเสนออีกหนึ่งทางเลือกออมเงิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สำหรับบุคคลธรรมดา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยเสนออีกหนึ่งทางเลือกออมเงิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สำหรับบุคคลธรรมดา ฝากประจำ 6 เดือน รับดอกเบี้ย 1.20% ฝากประจำ 3 เดือน รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี วันนี้-28 ก.พ. 61

             ภูดินันท์ เศรษฐนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เสนอโปรแกรม บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สำหรับบุคคลธรรมดา มีให้เลือกทั้งฝากประจำ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี และ ฝากประจำ 3 เดือน รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ. 61 เปิดรับฝากขั้นต่ำ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ อีกหนึ่งทางเลือกออมเงินนอกเหนือจากเงินสกุลบาท และยังเหมาะกับผู้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศอีกด้วย

             โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะข้อดีของบัญชีประเภทนี้ คือช่วยให้ผู้ฝากสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศในจังหวะ และราคาที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสม แล้วฝากเข้าไว้ในบัญชีได้เลย ช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สะดวก ปลอดภัย ในการถือครองเงิน และยังได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยบัญชี FCD ประเภทฝากประจำสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สำหรับบุคคลธรรมดาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยนับว่าจูงใจที่สุดในตลาดตอนนี้

             “กลุ่มเป้าหมายหลักของบัญชีนี้ คือ ผู้มีภาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ พ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องโอนเงินไปให้ลูกใช้จ่ายในต่างประเทศน่าจะชอบ ยกตัวอย่าง อีก 2 เดือนข้างหน้าจะต้องจ่ายค่าหน่วยกิตแล้ว แต่วันนี้ดอลลาร์เรตดีน่าซื้อเก็บไว้ก่อน ก็มาสั่งซื้อแล้วฝากเข้าบัญชีเก็บไว้ก่อน อีก 2 เดือนถัดมา พร้อมโอนให้ลูกได้ สะดวกสบาย ปลอดภัย

             รวมถึงลูกค้ารายย่อยที่สนใจลงทุนต่างประเทศ ถ้ามองว่าเงินบาทจะอ่อนค่าลง ก็สามารถซื้อดอลลาร์มาเก็บไว้ ผ่านการฝากประจำเพื่อรับดอกเบี้ยสูงกว่าฝากออมทรัพย์ เป็นการบริหารควบคุมต้นทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีโอกาสได้ประโยชน์จากการล็อกต้นทุน ไปพร้อมๆกับได้รับดอกเบี้ยที่ดี นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมเงินที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ธนาคารยังต้องการกระตุ้นลูกค้าให้ตื่นตัวและคุ้นเคยกับอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นผ่านบัญชีเงินฝากซึ่งเข้าใจง่าย” ภูดินันท์ กล่าว

             อนึ่ง บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นโปรโมชั่นล่าสุด ของบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD) ซึ่งนอกเหนือจากโปรโมชั่นนี้ซึ่งเป็นเงินฝากประเภทฝากประจำ ธนาคารยังมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หลากหลายสกุล ทั้งสกุลดอลลาร์สหรัฐ ยูโร (EUR), ปอนด์สเตอร์ลิง GBP), ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และเยนญี่ปุ่น(JPY) พร้อมให้บริการ ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-626-7777

 


Related News