ข่าวรอบวัน
บลจ.เอ็มเอฟซี ออกทริกเกอร์ฟันด์ ลงทุนหุ้นไทยและหุ้นตลาดเกิดใหม่ เสนอขาย 14-27 มี.ค.นี้

เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 (GI5EM1) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตสูงในไทยและประเทศอื่นที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาท ขึ้นไปภายใน 5 เดือน เปิดขายครั้งเดียววันที่ 14-27 มีนาคม 2561

     นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 หรือกองทุนเปิด GI5EM1  ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาทภายใน 5 เดือน  สามารถลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเติบโตสูงของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก  ทั้งนี้กองทุนเปิด GI5EM1 มีสัดส่วนลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการกระจายความเสี่ยงในหลายประเทศ และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้มีความมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

     จากข้อมูลของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซี มองว่ามีปัจจัยสนับสนุนการลงทุนคือ Fundamental ที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและส่งออก ผลประกอบการของบริษัทเอกชนทั่วโลกที่ตลาดยังคงปรับประมาณการณ์สูงขึ้น  ด้านราคา Commodity ยังคงอยู่ในระดับที่ดีทั้งราคาน้ำมัน และ hard commodities ส่วนใหญ่ และปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองที่อยู่ในระดับต่ำทั่วโลก  ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามคือ   ระดับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะในสหรัฐฯ โดยตลาดยังคงมีความกังวลต่อภาวะดอกเบี้ยในตลาดหากธนาคารกลางสหรัฐฯได้ทำการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถึง 4 ครั้งในปีนี้  และการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่ยังคงต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการขึ้นภาษีสินค้าตัวอื่นอีกหรือไม่ และจะเกิดการตอบโต้จากประเทศอื่นๆ จนทำให้เกิดสงครามทางการค้าหรือไม่ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลก  

     สำหรับกองทุนเปิด GI5EM1 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV กรณีภายใน 5 เดือนแรกเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.60 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินกองทุนเป็นเงินสด หรือกรณีภายหลัง 5 เดือนแรกบริษัทจะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ หากเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.55 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว  

     กองทุนเปิด GI5EM1 เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน คาดหวังโอกาสจากการลงทุนดังกล่าวและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง กรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน

     ผู้สนใจลงทุนในกองทุนเปิด GI5EM1 สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking