Money Product
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผนึกกำลัง ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘SMILE Basket ELN’ ลงทุนสั้น 3-6 เดือน มีโอกาสรับผลตอบแทน 12% ต่อปี

นายภูดินันท์ เศรษฐนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทีมงานธุรกิจบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และนายธีรวุฒิ กานต์นิภากุล ผู้อำนวยการ Equity Derivative บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ร่วมกันเปิดตัว ‘SMILE Basket ELN’ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Equity Linked Note) เป็นการลงทุนระยะสั้นรูปแบบใหม่ 3-6 เดือน และมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงถึง 12% ต่อปี พร้อม relaunch ‘Maxi V-Plus’ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6 เดือน ออกโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เอาใจผู้รักเงินต้น ผลตอบแทนงวดดอกเบี้ยแรก 3.6-4.0% ต่อปี

ทั้งนี้ ธนาคารเริ่มเสนอขาย SMILE Basket ELN และ Maxi V-Plus เดือนพ.ค.2561 วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท โดยข้อมูลสำหรับ SMILE Basket ELN คือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น 3-6เดือน ปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาหุ้น ประเภทไม่คุ้มครองเงินต้น ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงถึง12%ต่อปี โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนเป็นหุ้น และข้อมูลสำหรับ Maxi V-Plus คือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6 เดือน ออกโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เอาใจผู้รักเงินต้น คุ้มครองเงินต้นกรณีผู้ลงทุนถือจนครบกำหนดหรือถือจนธนาคารเรียกคืน มีโอกาสรับผลตอบแทนสำหรับดอกเบี้ยงวดแรก 3.6 - 4.0% ต่อปี งวดถัดไปขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับดอกเบี้ย

“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ใช่เงินฝาก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น”

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking