วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ล่ารายชื่อค้านรัฐรวบอำนาจบริหาร ก.บ.ช.


นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน โพสต์เฟซบุ๊ค และแชร์แคมเปญรณรงค์ "เงินของเรา ไม่ใช่ของรัฐ เราจึงควรมีสิทธิเลือกลงทุนด้วยตนเอง" โดยระบุว่า "เงินของเรา เราต้องมีสิทธิ์ตัดสินใจเอง -- โปรดสละเวลาอ่าน หากเห็นด้วย วานลงชื่อสนับสนุน และส่งต่อให้คนอื่นช่วยกันสนับสนุนด้วยค่ะ"

ทั้งนี้แคมเปญรณรงค์ "เงินของเรา ไม่ใช่ของรัฐ เราจึงควรมีสิทธิเลือกลงทุนด้วยตนเอง" ใน www.change.org (https://bit.ly/2FCrCEm) สร้างโดยนางสาวดวงกมล พิศาล เลขาธิการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน พร้อมให้เหตุผลในการสร้างแคมเปญรณรงค์ไว้ดังนี้

"เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำร่าง พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (ก.บ.ช.) ซึ่งจะกำหนดให้ลูกจ้างเอกชน (มนุษย์เงินเดือน) และนายจ้าง ร่วมจ่ายเงินเข้ากองทุน เพื่อเป็นเงินสะสมให้ลูกจ้างเอาไว้ใช้ในยามเกษียณ ซึ่งแม้ลูกจ้างจะถูกหักเงินเดือนเอาไปเข้ากองทุนทุกเดือน (จากร้อยละ 3 ในปีแรกและจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปปีต่อๆ ไป) แต่ก็เสมือนลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนเพิ่มไปด้วย เพราะนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเพิ่มให้ลูกจ้างแต่ละคนในกองทุน ในอัตราเดียวกันกับที่ลูกจ้างแต่ละรายจ่าย

เราสนับสนุนแนวคิดนี้ เพราะจะทำให้ลูกจ้างมีเงินรองรังไว้ใช้ในยามชราภาพ แต่ในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว กลับไปกำหนดว่าจะจัดตั้งสำนักงาน ก.บ.ช. ของรัฐขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่ง เพื่อเป็นผู้บริหารจัดการ โดยอาจจะบริหารเองส่วนหนึ่ง และ/หรือ คัดเลือกเอกชนที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพียงบางรายให้เข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุน

ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า ในเมื่อเงินกองทุนนี้ทั้งหมดมาจากลูกจ้างและนายจ้าง ไม่มีเงินจากภาครัฐ รัฐจึงไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวในการบริหารจัดการไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพราะการบริหารจัดการเงินจำนวนมากของประชาชนโดยภาครัฐจะมีความเสี่ยง มีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่โปร่งใสอันเกิดจากการแทรกแซงทางการเมือง หรือเปิดโอกาสให้ใช้อำนาจโดยมิชอบได้โดยง่าย เช่น ให้นำเงินของเราไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง

เรามีความคิดว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินจะต้องมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ที่จะเลือกลงทุนในกองทุนของผู้ให้บริการจัดการกองทุนใดๆ ก็ได้โดยเสรี ไม่ใช่ให้หน่วยงานรัฐใดใดมาเลือกให้ เพราะการเปิดเสรีจะทำให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ นอกจากนี้ การจัดตั้งองค์กรภาครัฐขึ้นมาใหม่ในลักษณะสำนักงาน ก.บ.ช. ก็สิ้นเปลืองงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนโดยใช่เหตุ

จึงขอรณรงค์ให้รัฐออกกฎหมายให้ลูกจ้างมีสิทธิในการเลือกลงทุนในกองทุน ก.บ.ช.ด้วยตนเอง มิใช่ให้หน่วยงานรัฐมาเลือกให้"

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking