ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยทรัพย์สินกว่า 31 ล้านบาท

นายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ธุรกิจสาขาและการร่วมทุนบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สินภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำนวน 31,115,228บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยะลา ผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ให้กับนายวชิรวิชญ์ ศิริไชย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทนรับมอบ โดยมีนายมงคล มนต์สวัสดิ์ชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายปลีก ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจยะลา และนายปิยะดุลย์ สุวรรณนิตย์ (ขวา) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking