Who 's Who
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง 4 ผู้ช่วยผู้จัดการ มีผล 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการ 4 ท่าน ร่วมขับคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตยั่งยืน  โดยแต่งตั้ง นางดวงรัตน์  สมุทวณิช นายกิ่งเพ็ชร์ เงินพูลทรัพย์ นายกิตติ  สุทธิอรรถศิลป์ และนางสาวปิยาภรณ์  ครองจันทร์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ มีผล 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

                นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหาร 4 ท่าน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ขยายตัวและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในตลาดทุน จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับคลื่อนการเติบโตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" รวมทั้งเป็นไปตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

                นางดวงรัตน์ สมุทวณิช เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานกำกับบริษัทจดทะเบียนและนโยบายกำกับตลาด สายงานกำกับตลาด ดูแลงานฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน 1 ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน 2 ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ และตราสารอื่น และฝ่ายนโยบายกำกับตลาด นางดวงรัตน์ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2538 โดยมีประสบการณ์หลากหลายด้าน อาทิ ด้านกำกับสมาชิก ด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน การพัฒนากฏเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน

                นายกิ่งเพ็ชร์ เงินพูลทรัพย์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานกำกับสมาชิกและการซื้อขาย สายงานกำกับตลาด ดูแลงานฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก ฝ่ายกำกับการซื้อขาย-SET และฝ่ายกำกับการซื้อขาย-TFEX โดยนายกิ่งเพ็ชร์ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2532 เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เกิดความเป็นธรรม

                นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ดูแลงานบริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) และฝ่ายวิจัย โดยนายกิตติร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2545 และมีส่วนสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย และการขับเคลื่อนโครงการ FinNet และ FundConnext จนประสบผลสำเร็จ

                นางสาวปิยาภรณ์ ครองจันทร์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ดูแลงานฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ และฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ นางสาวปิยาภรณ์ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2544 โดยมีบทบาทสำคัญในงานด้านการพัฒนาความรู้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งการวางรากฐานงานพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ยกระดับงานด้านพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน และงานพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking