Who 's Who
ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายนิพัฒน์เกื้อสกุลผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

นายนิพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2502 เป็นชาวจังหวัดปัตตานี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดับปริญญาโทการตลาดและการจัดการผลิตภัณฑ์ Cranfield Universityประเทศอังกฤษ โดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลสายงานกลยุทธ์การตลาดและเงินฝาก และปัจจุบันจะกำกับดูแลงานด้านบัญชีการเงินและธุรกิจธนาคารและสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

 

ธ.ก.ส. แต่งตั้งให้ นายสันติ  เจริญสุขผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

นายสันติ เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2503เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโทนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาโดยตำแหน่งปัจจุบันจะกำกับดูแลสายงานทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

 

ธ.ก.ส. มีมติแต่งตั้งให้นายนพดลศรีสรรค์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิตอลดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

นายนพดล เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2504เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยตำแหน่งปัจจุบันจะกำกับดูแลสายงานกลยุทธ์ดิจิทัล

 

ธ.ก.ส.มีมติแต่งตั้งให้ นายศรายุทธ ธรเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

นายศรายุทธ เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2503 เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกษตรทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยตำแหน่งปัจจุบันจะกำกับดูแลสายงานพัฒนาลูกค้าและชนบท

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking