ข่าวรอบวัน
ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 เพื่อสนับสนุนให้ภาคสถาบันการเงินดำเนินธุรกิจ "การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล คำนึงถึงความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีบทบาทในการส่งต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปยังภาคส่วนอื่นๆ มากขึ้น โดยเชิญคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่มีบทบาทส่งเสริมผลักดันเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมงาน

                 โดยภายในงานมีหลายกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยาย เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เช่น Singapore Institute of International Affairs (SIIA) International Finance Corporatoin (IFC) สถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทป่าสาละ และธนาคาร Westpac ประเทศออสเตรเลีย ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Most Sustainable Bank โดย Dow Jones Sustainability Index ในปี 2560 เป็นครั้งที่ 10

                 สำหรับการเสวนาประกอบด้วย 4 หัวข้อ โดย 3 หัวข้อแรก ครอบคลุมถึงบทบาทของแต่ละภาส่วน รวมถึงสถาบันการเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินและจัดสรรทรัพยากรเงินทุนให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ ในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี สำหรับหัวข้อสุดท้าย ผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาคสถาบันการเงิน ผู้กำกับดูแล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องระบบนิเวศทางธุรกิจ ซึ่งองค์กรต่างๆ จะมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านนี้ด้วย

                 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลการดำเนินการด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยสถาบันการเงินไทยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการเปิดตัว 2 โครงกาที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคสถาบันการเงิน หน่วยงานทางการ และภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

                 โดยโครงการแรก คือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน (บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) ระหว่างผู้บริหารของ 14 ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยไม่มีค้าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีและไม่มีค่ารักษาบัญชี พร้อมให้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี เพื่อเป็นช่องทางให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถเข้าถึงและใช่บริการทางการเงินขั้นพื้นฐานได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

                 สำหรับโครงการที่สองคือ โครงการระบบบริจากอิเล็กืรอนิกส์หรือ e-Donation ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ กรมสรรพากร และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาระบบรองรับการบริจาคเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะอำนวยความสะดวกให้การบริจาคเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงผู้รับและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี ซึ่งเป็นกลไกในการบริจาคเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking