Who 's Who
ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ราย

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร, นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และ นายเสรี นนทสูติ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แทนกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กันยายน 2561 นี้ จำนวน 3 คน คือ นางโชติกา สวนานนท์  นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล  และนายสุภัค ศิวะรักษ์โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking