Who 's Who
EXIM BANK แต่งตั้งนายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเลิศด้านการค้า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy) ดูแลงานด้านการพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านการส่งออกและบ่มเพาะผู้ส่งออก ออกแบบระบบการให้คำปรึกษา การร่วมเป็นวิทยากรภายในและภายนอกธนาคาร บริหารเครือข่ายและความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการออกบูทในโอกาสต่างๆ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

นายพรเทพ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายลีนซิกส์ซิกม่า ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และรองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และที่ปรึกษาการบริหารโครงการ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และล่าสุดดำรงตำแหน่งวิทยากร ที่ปรึกษา และกรรมการตัดสินรางวัลไทยแลนด์ลีนอวอร์ด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking