ข่าวรอบวัน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมิน KR-ECI เดือนก.ค. 2561 ปรับตัวดีขึ้น ครั้งแรกในรอบ 6 เดือน จากมุมมองเรื่องรายได้และการมีงานทำที่ดีขึ้น

 

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนก.ค. 2561 ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน จากเดิมที่ระดับ 44.7 ในเดือนมิ.ย. มาอยู่ที่ระดับ 45.1 ในเดือนก.ค. 2561 เนื่องจากครัวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อประเด็นในเรื่องของรายได้และการมีงานทำ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมบางส่วนได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ในช่วงกลางปี ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ช่วงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในหลายสินค้าเกษตร ทำให้มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งช่วยหนุนรายได้ครัวเรือนเกษตรให้ปรับตัวดีขึ้นในอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ มุมมองของครัวเรือนที่เป็นบวกมากขึ้นต่อเรื่องรายได้และการมีงานทำยังสอดคล้องไปกับตัวเลขการจ้างงานของประเทศที่ในเดือนก.ค. 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 651,970 อัตรา และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 260,500 อัตรา

นอกจากนี้ ครัวเรือนยังมีความกังวลลดลงต่อประเด็นเรื่องสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ครัวเรือนมองว่าปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนมิ.ย. 2561 สอดคล้องไปกับดัชนีราคาผู้บริโภคในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ในเดือนก.ค. 2561 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.33 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR Household Economic Condition Index หรือ KR-ECI) จัดทำขึ้นโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย เพื่อให้เป็นเครื่องชี้ที่สะท้อนความรู้สึกของครัวเรือนที่มีต่อภาวะการครองชีพทั้งในปัจจุบัน และในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดยค่าดัชนีที่สูงกว่าระดับ 50 หมายถึง ครัวเรือนส่วนใหญ่มองว่า ภาวะการครองชีพ “ดีขึ้น” ในทางตรงกันข้าม ค่าดัชนีที่ต่ำกว่าระดับ 50 หมายถึงภาวะการครองชีพ “แย่ลง”

อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้สิน) ของครัวเรือนในเดือนก.ค. 2561 กลับปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า (ตัวเลขดัชนีองค์ประกอบต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่รวมหนี้สินปรับตัวเพิ่มขึ้น) ทั้งๆ ที่มีช่วงวันหยุดยาวที่โดยปกติทั่วไปแล้ว ครัวเรือนจะมีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษเพิ่มขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงวันหยุดยาว (27-30 ก.ค. 2561) ของครัวเรือน พบว่า การเข้าวัดทำบุญและการพักผ่อนอยู่กับบ้านเป็นสองกิจกรรมหลักที่คนไทยเลือกทำในช่วงวันหยุดยาว (มีวันสำคัญทางศาสนา) ที่ผ่านมา นอกจากนี้ มีครัวเรือนบางส่วนเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งสอดรับไปกับมาตรการภาครัฐที่กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ในขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) พลิกกลับมาปรับตัวลดลงจากเดิมที่ระดับ 46.5 ในเดือนมิ.ย. มาอยู่ที่ระดับ 46.3 ในเดือนก.ค. 2561 เนื่องจากครัวเรือนบางส่วนมีความกังวลว่า สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนจะส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินในภาคเกษตรกรรมและภาคการค้า โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก นอกจากนี้ หลายครัวเรือนยังกังวลว่าน้ำจะท่วมบ้านเรือนของตนเอง ซึ่งอาจจะทำให้ต้องดึงเงินออมส่วนหนึ่งมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน

โดยสรุปแล้ว ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในเดือนก.ค. 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบครึ่งปี จากมุมมองที่ดีขึ้นในเรื่องของรายได้และการมีงานทำ รวมถึงมีความกังวลลดลงในเรื่องสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ ในขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงจากความกังวลในเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศและสถานการณ์น้ำที่อาจจะมีผลต่อรายได้และการใช้จ่ายในอนาคต

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในปัจจุบันแม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพ เนื่องจากปัจจัยที่สนับสนุนภาวะการครองชีพของครัวเรือนเป็นปัจจัยจำเพาะและมีความไม่แน่นอน อีกทั้งการใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้) ของครัวเรือนยังแปรผกผันไม่สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะทำการสำรวจและติดตามภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อมองไปในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ยังมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อการครองชีพของครัวเรือนไทยซึ่งยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่อาจจะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปยังระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ 

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking