Who 's Who
สมาคมบลจ. ลงมติตั้ง วศิน วณิชย์วรนันต์ นั่งนายกสมาคมฯ คนใหม่

รายงานข่าวจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 61 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย เป็นนายกสมาคมคนใหม่ ดำรงตำแหน่งต่อจากนายสมิทธ์ พนมยงค์ ที่ลาออก โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปจนถึงเดือนมีนาคม 2563

                   นายวศิน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มงานกับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มาตั้งแต่ปี 46 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย มาตั้งแต่ปี 58 จนถึงปัจจุบัน

                   ในการเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนั้น นายวศิน ได้แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของสมาคมว่า คณะกรรมการชุดที่ผ่านมาได้มีแนวคิดในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและจำนวนกรรมการสมาคมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วและสะท้อนผ่านการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 11 ท่านในปัจจุบัน ได้แก่

                      1.) กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม มีกรรมการจำนวน 6 ท่าน

                      2.) กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน

                      3.) กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน

                   นายวศิน กล่าวถึงการมารับหน้าที่นายกสมาคมว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้เล่นหน้าใหม่ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่กำกับดูแลอย่างรวดเร็ว การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ

                   ในฐานะนายกสมาคมจึงมีแนวคิดที่จะให้ความสำคัญกับความร่วมมือของคณะกรรมการสมาคม โดยให้กรรมการทุกท่านมีการแบ่งงานกันทำตามบทบาทตามความถนัด และเน้นการแสวงหาความร่วมมือจากบริษัทสมาชิกมากขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม

                   นอกจากนี้จะให้ความสำคัญกับบทบาทของสมาคมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงรุกมากขึ้น โดยการแสวงหาโอกาสและช่องทางในการพัฒนาอุตสากรรมในด้านต่างๆ ซึ่งอาจเป็นช่องทางใหม่ๆ ตลาดใหม่ๆ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการประกอบการ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ

                   และอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้ของบุคลากรในอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านกฎระเบียบ (Compliance) เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีกระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking