ข่าวรอบวัน
สมาคมประกันวินาศภัยไทยกำหนด 2แนวทาง ดูแลลูกค้า "เจ้าพระยาประกันภัย"

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งหนังสือถึงบริษัทสมาชิก เรื่อง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณี บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ 1213/2561 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

           ตามที่บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 ความละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึงข้างต้น สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ประสานงานกับกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชี เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้เอาประกันภัย รวมทั้งคู่กรณีของผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันภัยไว้กับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกิดความสะดวกทั้งต่อผู้เอาประกันภัย และคู่กรณีของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ด้วย ดังนั้นสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ผู้ชำระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัย จึงได้กำหนดแนวทางชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

           1. ในกรณีที่รถของผู้เอาประกันภัยกับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นฝ่ายผิด ขอให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถฝ่ายถูก รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยของบริษัทตนเองถือเสมือนไม่มีสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และสามารถรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้จากผู้ชำระบัญชี หรือกองทุนประกันวินาศภัย โดยตรง (โดยใช้สำเนากรมธรรม์ประกันภัยและบันทึกยอมรับผิดของผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัย รถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน) และภาพถ่ายความเสียหาย เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้อง)

           2. ในกรณีที่รถของผู้เอาประกันภัยกับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นฝ่ายถูก ขอให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถฝ่ายผิด ดำเนินการจัดซ่อม หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เป็นฝ่ายถูก เสมือนไม่มีสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน

           ด้านสำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการ ดังนี้

           สำนักงาน คปภ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 26 บริษัท ที่ยินดีรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ยังมีผลผูกพันของผู้เอาประกันภัยที่ได้ทำไว้กับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

           - กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอทำประกันภัยสำหรับความคุ้มครองตามระยะเวลาของกรมธรรม์เดิม โดยบริษัทจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอทำประกันภัยสำหรับความคุ้มครอง 1 ปี โดยบริษัทประกันภัยจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ตามกรมธรรม์เดิม ทั้งนี้ ส่วนลดที่จะให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเบี้ยประกันภัยเต็มปีของกรมธรรม์ประกันภัยเดิม

           - กรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอทำประกันภัยสำหรับความคุ้มครองตามระยะเวลาของกรมธรรม์เดิม โดยบริษัทจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

           ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องโอนสิทธิที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัทที่รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วย สำหรับกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยสำนักงาน คปภ. ในทุกพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนเป็นเบื้องต้น

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking