Who 's Who
ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายสมบูรณ์ ดาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2501 เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม และปริญญาโทการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎสวนดุสิตเริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2524 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตรกร สาขานครราชสีมา จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐและผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลสายงานบริหารงานนโยบายรัฐ

 

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายสมภพ รอดกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายสมภพ เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2503 เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทการจัดการสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2526 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตรกร สาขานครราชสีมา จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกและผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลสายงานสินเชื่อเกษตรกร

 

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ บุษยะกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายสมศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2504 เป็นชาวจังหวัดอ่างทองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2527 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตรกร สาขาอุทัยธานี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจสินเชื่อและ SME เกษตร ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบันและผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลสายงานสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและสถาบันเกษตรกร

 

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายวิชาญ เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2504 เป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2527 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาสกลนคร จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศและผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายเสกสรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2510 เป็นชาวจังหวัดพิจิตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2533 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขามหาสารคาม จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กร

 

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายพีระพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2505 เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประกาศนียบัตรชั้นสูง นิติศาสตร์ เนติบัณฑิตยสภาเริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2527 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขากาญจนบุรี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และผู้ช่วยผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งจะกำกับดูแลสายงานอำนวยการ

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking