Who 's Who
บตท. แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ บตท.แต่งตั้ง นายปียุษ เตชะตระการธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน และนางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 

               นายปียุษ เตชะตระการธรรม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารก่อนมาร่วมงานที่ บตท.โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุน เป็นระยะเวลา 5 ปี รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำ อาทิ หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน หลักสูตรผู้ค้าตราสารหนี้

 

               นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามลำดับ มีประสบการณ์ในการทำงานที่ บตท. เป็นระยะเวลา 12 ปี โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำ อาทิ หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) หลักสูตรการบูรณาการกลยุทธ์กับการบริหารความเสี่ยง หลักสูตรกฎหมายสำหรับการบริหารจัดการธนาคารและสถาบันการเงิน

 

 


Related News