ข่าวรอบวัน
ธ.ก.ส. จับมือ แบงก์เกษตรจีน ร่วมพัฒนาบุคลากร และ SMEs เกษตร

ธ.ก.ส. ลงนามร่วมมือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจด้านสินค้าเกษตร

                 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาธุรกิจ (Mutual cooperation for training and business development activities)” ระหว่าง ธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน(Agricultural Development Bank of China (ADBC)) กับ ธ.ก.ส. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ ด้านทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพองค์กร (Institutional Efficiency and Human Resources Development) เพื่อส่งมอบบริการที่ดีแก่ประชาชนในภาคชนบท ตลอดจนขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMAEs ของ ธ.ก.ส. เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคชนบทอันนำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน

                 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า “ธ.ก.ส. และธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน(ADBC) ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตั้งแต่ ปี 2548 อันนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 องค์กร การพัฒนาด้านการบริการและการเชื่อมโยงธุรกิจให้กับลูกค้า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพก ารใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยมาใช้ในการเสริมสมรรถนะ การดำเนินงานของธนาคาร และการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

                 การอบรมและพัฒนาตัวแบบในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม การต่อยอดไปสู่การเจรจาทางการค้า และการจับคู่ทางธุรกิจของสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานของไทย เช่น ข้าว หมอนยางพารา ผลไม้อบแห้งที่เป็นกลุ่มลูกค้า SMAEs ของ ธ.ก.ส. อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า การสร้างงาน สร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคชนบท”

                 Mr.Qian Wenhui ประธาน ADBC กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ADBC กับ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมีการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาแผนธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่ออำนวยประโยชน์ในการให้บริการลูกค้า ตลอดจนการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงาน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาภาคชนบทของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการขยายโอกาสไปยังลูกค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความเชื่อมโยงทางธุรกิจ

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking