Money Tips
สำรวจพฤติกรรมการออมประชาชนฐานราก

ในยุคที่เศรษฐกิจค่อนข้างตกต่ำ การออมจึงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการออมเงินของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวิธีการจัดสรร เรามักจะเห็นวิธีการออมเงินต่างๆ วนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากมาย แต่การออมสามารถส่งผลกระทบต่อคุณได้หากไม่มีการรับมือที่ดีพอ

ผลสำรวจโดย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน พบว่า ประชาชนฐานราก เน้นออมเงินเพียงระยะสั้นไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนฐานรากที่มีการออมเพื่อใช้ยามเกษียณมีเพียงร้อยละ 23.5

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

อ่านข่าวเต็มได้ที่ : http://bit.ly/2QeSVL5


Related News