Who 's Who
ครม.แต่งตั้ง “รื่นวดี สุวรรณมงคล” เป็นเลขาฯ ก.ล.ต. คนใหม่

            นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

ตำแหน่งงานในปัจจุบันของนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

 • อธิบดีกรมบังคับคดี
 • กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 คุณวุฒิการศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, the United States of America
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Walter A. Haas School of Business, University of California, Berkeley, the United States of America
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 

การอบรม

 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 127/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงาน ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • ช่วยปฏิบัติราชการทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (ศอ.บต.)
 • รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


Related News