บล/บลจ/ประกัน
บริษัทกลางจ่ายสินไหมเจ็บ-ตายช่วง 7 วันอันตราย พ.ร.บ.จ่ายทันทีไม่ต้องรอพิสูจน์

บริษัทกลางฯ จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สาเหตุอันดับหนึ่งดื่มแล้วขับ รองลงมาขับเร็วเกินกำหนด โดยมอเตอร์ไซต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

              รายงานจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เปิดเผยถึงข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันละลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2562 ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561–2 มกราคม 2562 สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนน ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 3,791 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 463 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,892 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือดื่มแล้วขับ รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

              โดยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ผู้ประสบภัยจากรถก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีภารกิจตามกฎหมายคือทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ได้ร่วมกับเครือข่ายและบริษัทประกันภัย ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองและเยียวยาผู้ประสบภัยที่เกิดจากรถที่มีการทำประกันภัย พ.ร.บ.อย่างทันท่วงที ด้วยการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 7 วัน โดยไม่รอพิสูจน์ความรับผิด กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายจริงสูงสุด ไม่เกิน 30,000 บาท ผู้บาดเจ็บไม่ต้องสำรองจ่าย / กรณีเสียชีวิต จ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท บริษัทกลางฯ จะนำเงินค่าสินไหมทดแทนไปมอบให้ทายาททันที

              อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองหลังพิสูจน์ความรับผิด จะยกเว้นสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดและหากผู้ขับขี่รถคันใดที่ไม่มีการทำประกัน พ.ร.บ. จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจากรถจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมด โดยจะคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นทันที กรณีบาดเจ็บความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิตคุ้มครอง 35,000 บาทต่อคน การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคือการจ่ายทันทีโดยไม่รอพิสูจน์ความรับผิด แต่เมื่อทราบผู้ที่ต้องรับผิดแล้ว การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.จะคุ้มครองการบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิต 300,000 บาท และกรณีเป็นผู้ป่วยในจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าชดเชย วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด)

              ทั้งนี้ จากสถิติ พบกว่า สาเหตุของผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ มาจากยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 436 คัน โดยเป็นรถจักรยานยนต์มากที่สุด จำนวน 304 คัน และรถอื่นๆ จำนวน 132 คัน มีผู้เสียชีวิตรวม 463 ราย โดยพบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ นั้นมี พ.ร.บ.เพียง ร้อยละ 65 เท่านั้น โดยในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561–2 มกราคม 2562 ทางบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัทประกันวินาศภัยได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาเบื้องต้นด้วยการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถที่มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.จำนวนทั้งสิ้น 213 ราย

              ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ประสบภัยพึงได้รับตามความคุ้มครองจากการประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในเบื้องต้น อย่างใดก็ตามบริษัทประกันภัยยังคงต้องทำการจ่ายเพิ่มเติมตามสิทธิที่พึงมีของผู้ประสบภัยต่อไป เมื่อทราบผลพิสูจน์ความรับผิดแล้ว

              โดยความคุ้มครองหลังพิสูจน์ความรับผิด จะยกเว้นสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดและหากผู้ขับขี่รถคันใดที่ไม่มีการทำประกัน พ.ร.บ. จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจากรถจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมด

              ทั้งนี้ แนะนำว่า สำหรับหน้าที่ของเจ้าของรถจะต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ซึ่งปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย ผู้ประสบภัยจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถเอง กฎหมายจึงมีบทลงโทษสำหรับเจ้าของรถคันใดที่ฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ.จะมีความผิดและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน

              โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการทำประกันภัย พ.ร.บ.และใช้สิทธิคุ้มครองได้ที่ www.rvp.co.th หรือที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking