บทวิเคราะห์
KResearch เผย รายได้เกษตรกรปี 2562 ... มาตรการของภาครัฐยังคงมีบทบาทสำคัญ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของไทยในปี 2562 อาจจะยังคงถูกกดดัน โดยมีสาเหตุสำคัญจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้คาดว่าจะเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงต้นปี และแรงฉุดจากความต้องการจากจีนที่ชะลอลง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรน่าจะหดตัวร้อยละ 0.2-0.6 (YoY) ส่งผลให้รายได้เกษตรกรในปี 2562 อาจหดตัวร้อยละ 4-0.8 (YoY) จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 ในปี 2561

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐในระยะสั้นในปี 2562 อาจต้องอาศัยความต่อเนื่องของการดำเนินงานด้านนโยบายที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีก่อน ทั้งมาตรการด้านการเกษตรโดยตรงในรายการพืชเกษตรหลัก ตลอดจนส่วนของมาตรการที่ช่วยด้านรายได้เกษตรกร ที่อาจเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพของเกษตรกร

สำหรับนโยบายการเกษตรของภาครัฐในระยะยาว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า คงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภาคการเกษตร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ใหม่และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในยกระดับภาคเกษตรไทย ซึ่งภาครัฐต้องเน้นความช่วยเหลือไปที่การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการให้องค์ความรู้ การช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป และที่สำคัญคือ การเร่งผลักดันให้แนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตร (เกษตร 0) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด


Related News