บทวิเคราะห์
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย KR-ECI ธ.ค. 61 ปรับตัวดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ครัวเรือนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าครองชีพปรับตัวลดลง

                ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนธ.ค. 2561 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 มาอยู่ที่ระดับ 46.0 จากเดิมที่ระดับ 45.7 ในเดือน พ.ย. 2561 เนื่องจากครัวเรือนไทยบางส่วนมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธ.ค. 2561 ซึ่งเป็นผลของหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของการปรับขึ้นค่าจ้าง/เงินเดือน และจ่ายเงินโบนัสประจำปีของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ผลประกอบการของครัวเรือนในภาคการค้าและบริการที่ปรับตัวดีขึ้น (เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย.) ตามการใช้จ่ายของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปลายปี รวมไปถึงมาตรการของภาครัฐที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปี เป็นเงิน 500 บาทต่อคน

                นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรบางรายการสำคัญที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง อาทิ ข้าวและมันสำปะหลัง ก็มีส่วนช่วยให้รายได้ครัวเรือนเกษตรบางพื้นที่ยังประคองตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ รายได้ของครัวเรือนบางส่วนที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบเงินก้อน (เงินโบนัส) ช่วยหนุนให้ครัวเรือนมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

                อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนข้างต้นส่วนใหญ่เป็นปัจจัยเชิงฤดูกาลและปัจจัยที่มีผลต่อรายได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งยังต้องติดตามทิศทางรายได้ของครัวเรือนในระยะข้างหน้า หลังผลของปัจจัยเชิงฤดูกาลและปัจจัยที่มีผลเพียงครั้งเดียวสิ้นสุดลง

                นอกจากประเด็นในเรื่องรายได้แล้ว ครัวเรือนยังมีความกังวลลดลงต่อประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ สะท้อนจากดัชนีองค์ประกอบ KR-ECI ด้านราคาสินค้าที่ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 40.5 ในเดือนพ.ย. มาอยู่ที่ระดับ 41.0 ในเดือนธ.ค. 2561 สอดคล้องไปกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ธ.ค. 2561 ที่ติดลบร้อยละ 0.65 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาอาหารสด โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่ราคาปรับตัวลดลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก และราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกทุกประเภทที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

                การเปลี่ยนแปลงของ KR-ECI ตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 เป็นต้นมา โดยแรงสนับสนุนสำคัญมาจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยที่ทำให้ตลาดแรงงานในประเทศปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยหนุนให้ครัวเรือนไทยมีรายได้และการจ้างงานที่ดีขึ้นตามไปด้วย

                อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์ตลาดแรงงานไทย หลังข้อมูลจำนวนผู้ว่างงานที่มาจากภาคเกษตรกรรมในเดือนธ.ค. 2561 ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

                แม้ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรในปี 2561 จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปี 2560 อีกทั้งไม่มีมาตรการภาครัฐจูงใจให้แรงงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิต รวมถึงภาคการค้าและการบริการกลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถ้าหากการว่างงานในรูปแบบข้างต้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศในระยะข้างหน้า

              ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องไปกับมุมมองของครัวเรือนต่อภาวะการครองชีพในปัจจุบัน โดยในเดือนธ.ค. 2561 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 47.6 จากเดิมที่ระดับ 47.4 ในการสำรวจช่วงเดือนพ.ย. 2561 เนื่องจากครัวเรือนมีความกังวลที่ลดลงต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผ่านพ้นช่วงเทศกาลปลายปีที่ครัวเรือนจะมีการใช้จ่ายที่สูงกว่าเดือนอื่นๆ ในการซื้อของขวัญ ท่องเที่ยว พบปะสังสรรค์ รวมไปถึงการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

 


Related News