ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่งตั้งนายเดช ฐิติวณิช เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แต่งตั้งนายเดช ฐิติวณิช เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ระบบการเงินไทยที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562

นายเดช ฐิติวณิช สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวอร์เซสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการวางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงกว่า 25 ปี ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรขนาดใหญ่ และมีความรอบรู้ในระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


Related News