Road to Wealth
"กลุ่มคนโสด" ครองตำแหน่งผู้บริโภคหลักใน 10 ปีข้างหน้า

พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนผ่านออนไลน์ที่มีมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจที่ชาญฉลาดไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่ต่างต้องปรับปรุง Business Model เพื่อรองรับโอกาสใหม่และหลีกพัฒนาการเหล่านี้ทำให้เราต้องมองไปข้างหน้าว่าการบริโภคของผู้คนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนในอีก 10 ปีในอนาคต

 

โดย :  วรวรรณ ธาราภูมิ  ประธานกรรมการบริหาร บลจ.บัวหลวง


Related News