บล/บลจ/ประกัน
ประกาศ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ลุ้นกำหนดวันเลือกตั้ง!

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2562 ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า“พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

                 โดยหมายเหตุ ระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว สมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

                 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประกาศ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ว่า หลังจากประกาศแล้วก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่จะประกาศกรอบเวลาการเลือกตั้งภายใน 5 วัน เช่น กำหนดวันเลือกตั้ง หรือกำหนดสถานที่รับสมัครส.ส.ระบบปาร์ตี้ลิสต์

คาด SET รับผลบวกปรับขึ้น 10% ช่วงเลือกตั้ง

ด้าน บล.ทิสโก้ มอง Timeline ของกระบวนการเลือกตั้ง จะมีดังต่อไปนี้

- คาดว่ากกต.ประกาศวันหลังจากนี้ 5 วัน ภายใน 27 ม.ค.)

- และภายใน 25 วัน รับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

- วันเลือกตั้ง : 10-24 มี.ค. (ตามที่รัฐบาลระบุ)

- ประกาศผลเลือกตั้ง : ต้นเดือน พ.ค. (อาจไม่เกิน 9 พ.ค.)

ขณะที่หุ้นที่ได้รับประโยชน์ ที่คาดการณ์โดยบล.ทิสโก้ มีดังนี้

1. หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่เป้า Fund Flows ชอบ BBL, KBANK, SCB, MINT, SCC

2. การบริโภคและสื่อ CPALL BJC VGI PLANB

3. หุ้นอ่อนไหวการเมือง STEC PR9 SC

ส่วน บล.โนมูระ พัฒนสิน แนะนำหุ้นอิงการเลือกตั้งตาม Theme Election Play ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ดังนี้ PTT, GULF, BBL, CPALL, STEC, TOA, CK, AMATA, WHA, SAWAD, PLANB โดยมองว่ายังถือต่อเนื่อง ทั้งนี้ เบื้องต้นคาด SET จะขึ้นราว 10% คือกรอบ 1720-1760จุด เป็นเป้า Pre-Post Election Rally ก่อน 3 เดือน หลัง 1 เดือน

บล.ธนชาต ประเมินว่า ความชัดเจนเลือกตั้งเป็น 1 ใน 2 ปัจจัยที่เรามองเป็นปัจจัยหนุน SET ไปที่ 1,620-1,630 จุด “ซื้อ” รับเหมาฯ นิคมฯ ค้าปลีก STEC AMATA WHA CPALL CPN GLOBAL ส่วนการลงทุนหุ้นใหญ่เน้น PTT AOT


Related News