Who 's Who
ธนาคารไทยพาณิชย์แต่งตั้ง 4 ผู้จัดการใหญ่ ผนึกกำลังขับเคลื่อนองค์กรเติบโต เพื่อเร่งภารกิจ SCB Transformation ให้เสร็จสมบูรณ์

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภารกิจ Transformation ที่ได้เริ่มดำเนินการ “กลับหัวตีลังกา” ตั้งแต่ต้นปี 2018 โดยเน้นการผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและสมดุลใน 5 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1. Lean the Bank 2. Digital acquisition 3. Data capabilities 4. New growth  5. Bank as  a platform ได้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในส่วนของการลงทุนทางเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร  อย่างไรก็ตาม ในการที่จะทำภารกิจดังกล่าวให้แล้วเสร็จองค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานในลักษณะ Agile Organization  รวมถึงบทบาทหน้าที่ในทุกระดับที่จะต้องทำงานรูปแบบใหม่เพื่อดึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่ได้ลงทุนไปแล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของธนาคาร

                 ภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานทุกภาคส่วน รวมถึงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ เป็นหน้าที่หลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้นำเสนอแยกตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ออกเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบันและผลักดันภารกิจ Transformation ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กัน เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในปี 2020 ตามที่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้”

                 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงตำแหน่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว SCB Transformation เพื่อเตรียมตัวสำหรับธุรกิจธนาคารในอนาคต และแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ 4 ท่านเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบัน โดยได้แต่งตั้งให้ นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ นายอรพงศ์ เทียนเงิน และดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ เป็นผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                 นายอาทิตย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยก่อนหน้านั้น นายอาทิตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี พ.ศ. 2559

                 นายอาทิตย์ ได้เริ่มทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นครั้งแรกในหน่วยงานบริหารการเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2541 ได้ร่วมงานกับบริษัท Cargill Financial Service ในตำแหน่ง Hedge Fund Manager และต่อมาได้ร่วมงานกับธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยได้ดำรงตำแหน่งสุดท้าย เป็น Managing Director และ Regional Head Capital Markets, South East Asia ก่อนกลับมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2551 ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

นายอาทิตย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน M.B.A. (Finance) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Wharton School, University of Pennsylvania รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 (จากซ้ายไปขวา) นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่, นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่, นายอรพงศ์ เทียนเงิน ผู้จัดการใหญ่, ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่

(จากซ้ายไปขวา) นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่, นายอรพงศ์ เทียนเงิน ผู้จัดการใหญ่, นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่, ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่

 

สารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ (คนที่ 1 จากซ้าย)

                 นายสารัชต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ โดยก่อนหน้านั้น ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล และผู้บริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา

                 นายสารัชต์ เริ่มต้นการทำงานทางด้านการธนาคารในปี พ.ศ. 2539 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ของธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2548 ได้ร่วมงานกับธนาคารดอยซ์แบงก์ โดยเป็นผู้บริหารด้าน Corporate Coverage และตลาดตราสารหนี้ และในภายหลังได้ร่วมงานกับธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส โดยเป็นหัวหน้าทีมด้าน Credit & Rates Market Sales

                 นายสารัชต์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2552 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment ในปี พ.ศ. 2559 คุณสารัชต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้าน M.B.A. สาขาการเงินจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ (คนที่ 2 จากขวา) 

                 นางอภิพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ โดยก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Retail Lending Products ผู้บริหารสูงสุด Retail Payments และผู้บริหารสูงสุด Facility Management

                 นางอภิพันธ์ มีความรู้พื้นฐานหลากหลายครอบคลุมทั้งจากการเป็นผู้สอบบัญชี นักบัญชี Project Manager และผู้อำนวยการด้านการเงินและปฏิบัติการ เคยร่วมงานกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง เป็นเวลา 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2550 และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการเงิน บริษัท เทสโก้ ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2550–2551

                 นางอภิพันธ์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2551 ดูแลงานด้านสายการบริการด้านการจัดการและการปฏิบัติการลูกค้าบุคคลของกลุ่มลูกค้าบุคคล ในปี พ.ศ. 2556 นางอภิพันธ์ ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดสายการปฏิบัติการลูกค้าบุคคลทางด้านเทคโนโลยีและกลุ่มปฏิบัติการ และต่อมาเป็นผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2558

                 นางอภิพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงินและบัญชี (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย High Diploma in Auditing จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท M.B.A. สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 อรพงศ์ เทียนเงิน ผู้จัดการใหญ่

นายอรพงศ์ เทียนเงิน ผู้จัดการใหญ่ (คนที่ 2 จากซ้าย)

                 นายอรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ โดยก่อนหน้านั้น นายอรพงศ์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Digital Transformation Officer

                 นายอรพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ Caterpillar Inc., The Boeing Company และ The Iacocca Institute รวมถึงได้ร่วมงานกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Accenture เป็นระยะเวลานาน โดยได้รับตำแหน่งสูงสุดเป็นกรรมการผู้จัดการ Accenture Thailand และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ในปี 2560

                 นายอรพงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาวิศวกรรมระบบการผลิต จาก Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ (คนที่ 1 จากขวา) 

                 ดร.อารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ โดยก่อนหน้านั้น ดร.อารักษ์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer และ Chief Strategy Officer ก่อนเริ่มงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.อารักษ์ มีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปีกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำ โดยร่วมงานกับบริษัท McKinsey & Company ในภูมิภาคอาเซียน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการเงินให้กับบริษัทในหลายอุตสาหกรรม อาทิ โทรคมนาคม เทคโนโลยี พลังงาน และหน่วยงานของรัฐ ก่อนหน้านั้นได้ร่วมงานกับบริษัท Qualcomm Inc., California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้นำการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม และปัจจุบันร่วมถือสิทธิบัตรทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 50 ฉบับ

                 ดร. อารักษ์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และเลขานุการบริษัทในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

                 ดร.อารักษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Stanford University, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Carnegie Mellon University, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  


Related News