Who 's Who
ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งนางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แทน รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ที่มีความประสงค์ขอเกษียณอายุการทำงาน โดยอาทิรัตน์มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย และบริหารการให้บริบาลและการรักษาโดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

อาทิรัตน์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ. 2533 ปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Management) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ. 2550 และปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลทั่วไทยกว่า 25 ปี

อาทิรัตน์เข้าร่วมงานกับบริษัทเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาแล้วหลายตำแหน่ง


Related News