ข่าวตลาดเงิน - ตลาดทุน
ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลดภาระภาคเอกชน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและลดภาระของภาคเอกชน ในการจัดส่งเอกสารที่เป็นกระดาษและปรับปรุงระบบข้อมูลให้รองรับ machine readable ทั้งหมดในอนาคต

                 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการจนถึงหรือข้ามทุกร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีสาระสำคัญของการเสนอปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ

                 (1) ผู้ขายและผู้ซื้อหลักทรัพย์ต้องยื่นรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกร้อยละ 5 ภายใน 5 วันทำการนับจากวันปิดการทำคำเสนอซื้อ

                 (2) ให้ผู้ยื่นแบบรายงานต้องแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นซึ่งถูกนับรวมเสมือนเป็นบุคคลเดียวกันในกรณีที่กลุ่มบริษัทมีความซับซ้อนหรือมีโครงสร้างการถือหุ้นหลายชั้น

                 (3) ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องนำราคาสูงสุดที่บุคคลในกลุ่มของตนซื้อหุ้นดังกล่าวในช่วง 90 วันก่อนยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มาเป็นราคาเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

                 (4) ผู้ที่ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เนื่องจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ไม่เกินสิทธิของตน ยังไม่มีหน้าที่ทำ tender offer จนกว่าจะมีการได้หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกไม่ว่าจำนวนเท่าใดก็ตาม

                 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแนวคิดยกเลิกรายงานการถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อลดภาระของเอกชน โดยให้มีการรายงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งเดียว และเพิ่มการเชื่อมโยงข้อมูลให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าดูรายงานที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

                 สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการส่งข้อมูลในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและประมวลผลได้ทันที (machine readable) ทั้งหมดในอนาคตนั้น ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เริ่มนำเข้ามาใช้กับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี (แบบ 59) แล้วนั้น

                 ขณะนี้ ก.ล.ต.ได้พัฒนาระบบรองรับการยื่นแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกร้อยละ 5 แล้วเสร็จ โดยจะแจ้งการเปิดทดลองใช้ระบบดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ ก.ล.ต.จะทยอยยกเลิกการส่งข้อมูลแบบเอกสาร (hard copy) ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. อาทิ ข้อมูลการทำและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

                 ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือทาง e-mail corgov@sec.or.th จนถึงวันที่ 9  มีนาคม 2562     


Related News