ข่าวรอบวัน
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เผย “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ไตรมาส 4 ปี 2561อยู่ในเกณฑ์ดี”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) ประจำไตรมาส 4 ปี 2561 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ Startup ทั่วประเทศจำนวน 430 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี SSI ประจำไตรมาส 4ปี 2561ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ระดับ 61.75 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ Startup มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ

               โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะปัจจัยด้านการลงทุน คำสั่งซื้อผลประกอบการปริมาณการผลิต และการจ้างงานที่ยังอยู่ในระดับดีเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ที่มีทั้งเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง มีวันหยุดต่อเนื่อง และยังเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอากาศเย็นสบายและหนาวเย็นในบางพื้นที่ ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของฝากและของขวัญเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ดีสภาพเศรษฐกิจ

               โดยรวมยังไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานส่งออกวัตถุดิบไปจีน ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการในจีนชะลอการผลิตสินค้าที่จะส่งออกไปสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบการของไทยชะลอการลงทุนและการจ้างแรงงานลง      

               สำหรับดัชนี SSI ในอีก 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการ Startup ส่วนใหญ่ประเมินว่าภาวะธุรกิจในภาพรวมมีโอกาสดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะส่งผลให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทั้งการลงทุนและการใช้จ่ายของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 67.52 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกองค์ประกอบ

               โดยเฉพาะด้านผลประกอบการ ปริมาณการผลิตและคำสั่งซื้อแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ รวมทั้งมาตรการตอบโต้ของจีนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้นผู้ประกอบการเห็นว่าผู้บริโภคได้เร่งการใช้จ่ายในเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว ทำให้อาจชะลอการจับจ่ายใช้สอยลงในระยะเวลาที่เหลือ ทั้งนี้ผู้ประกอบการโดยรวมยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง แต่คาดการณ์ว่าสถานการณ์ด้านต้นทุนมีแนวโน้มลดลงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง

               เมื่อพิจารณาในแต่ละภาคธุรกิจได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตการเกษตร การค้าและบริการ พบว่า ผู้ประกอบการ Startup ยังมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50) โดยดัชนี SSI ในภาคบริการอยู่ที่ระดับ 64.11 สูงที่สุดในทุกภาคธุรกิจขณะที่ดัชนีธุรกิจอื่นๆอยู่ที่ระดับ 57.55-61.15 จากการที่ผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดโ ดยเป็นคู่ค้ากับห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาจำนวนมาก เช่น แมคโคร

               อีกทั้งภาครัฐยังช่วยสนับสนุนผลผลิตจากท้องถิ่นและการใช้สินค้าชุมชนอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ Startup ยังคงมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการ Startup ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวยังเผชิญกับการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน ที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่เป็น Tech Startup ยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีฝีมือและมีค่าจ้างที่สูง

               ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯ มองว่ายังมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังติดตาม คือ ปัจจัยทางด้านต้นทุนของผู้ประกอบการ Startup ที่ยังอยู่ในระดับสูงทั้งค่าจ้างแรงงานผู้มีทักษะเฉพาะทางค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าวัตถุดิบ อีกทั้ง ยังมีอุปสรรคที่รอการแก้ไขในด้านกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สั่งซื้อ

               นอกจากนี้ผู้ประกอบการ Startup ยังคงต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ในด้านเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยมีเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่น และมีการผ่อนปรนการชำระหนี้ เมื่อประสบปัญหารวมถึงการร่วมลงทุน เพื่อขยายธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติมในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น” นายชาติชายฯ กล่าว                        


Related News