บล/บลจ/ประกัน
บลจ.ยูโอบี ชูกองทุนรวมตลาดเงินสำหรับนักลงทุนนิติบุคคลให้ผลตอบแทนเด่น

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) นำเสนอกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศที่น่าสนใจสำหรับลูกค้านิติบุคคล TCMF-I ที่มีความเสี่ยงต่ำระดับ 1 เพื่อบริหารสภาพคล่อง และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากธนาคารพาณิชย์

                นายเขตขัณฑ์ ณีศะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย Private Wealth บลจ.ยูโอบี เปิดเผยว่า สำหรับกองทุนรวมตลาดเงินที่บลจ. ยูโอบี แนะนำนี้ ได้แก่ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I) เป็นกองทุนประเภท Money Market General ซึ่งข้อมูลจาก Morningstar ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562  กองทุน TCMF-I  มีผลการดำเนินงานย้อนหลังระยะสั้น 3 เดือน และ 6 เดือน โดดเด่นเป็นอันดับ 1 โดยผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนในช่วง 3 เดือนและ 6 เดือนที่ผ่านมา (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562) อยู่ที่ 0.39% (หรือ 1.56% ต่อปี**) และ 0.71% (หรือ 1.41% ต่อปี**) ตามลำดับ

                “กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I)  เหมาะสำหรับนักลงทุนนิติบุคคลที่ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อเป็นการพักเงิน รักษาสภาพคล่อง และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อรอดูสถานการณ์ตลาด กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio duration) ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน โดยอายุเฉลี่ยของพอร์ต ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 อยู่ที่ 64 วัน  อีกทั้งเป็นยังกองทุนรวมตลาดเงินที่ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ต่ำกว่ากองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF)  เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการบริหารเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทอีกด้วย” (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม)                สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I) ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 โดยลงทุนหลัก 57.09% ในพันธบัตรรัฐบาลและที่มีรัฐบาลค้ำประกัน และหุ้นกู้บริษัทเอกชน 15.06% โดยสัดส่วนหุ้นกู้บริษัทเอกชนนั้น ผู้จัดการกองทุนคัดสรรเฉพาะบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ตั้งแต่ A ขึ้นไป (ตัวอย่างเช่นหุ้นกู้บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) A+) สำหรับความเสี่ยง (Risk level) ของกองทุน TCMF-I อยู่ในระดับ 1 (ความเสี่ยงต่ำ) และสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ อีกทั้งการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันที่ T+1


Related News