ข่าวรอบวัน
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 62 พบการกระทำผิด จำนวน 629 คดี คิดเป็นเงิน 6.87 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต

             นายณัฐกร  อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่  ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

             จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 629 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.87 ล้านบาท โดยแยกเป็น  

             - สุรา จำนวน 350 คดี  คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.88 ล้านบาท

             - ยาสูบ จำนวน 167 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.82 ล้านบาท

             - ไพ่ จำนวน 40 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.06 ล้านบาท  

             - น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 23 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.57 ล้านบาท

             - รถจักรยานยนต์ จำนวน 28 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน 0.46 ล้านบาท

             - สินค้าอื่น ๆ จำนวน 21 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 0.08 ล้านบาท

             โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 5,023.460 ลิตร ยาสูบ จำนวน 4,153 ซอง ไพ่ จำนวน 349 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 13,778.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 28 คัน

             “หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”


Related News