Who 's Who
TRUE แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีมติแต่งตั้ง นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมแต่งตั้ง นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบสายงานปฎิบัติการ (Operation) โดยมี ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบสายงานพาณิชย์ (Commercial) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

               นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "การปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรูในครั้งนี้เป็นไปตามแผนงาน Succession Plan ที่วางไว้ โดยได้แต่งตั้ง นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ขึ้นเป็น รองประธานคณะกรรมการบริหาร โดยจะยังคงสนับสนุนงานด้านกฎหมาย รัฐกิจสัมพันธ์ และงานด้านการจัดซื้อ พร้อมแต่งตั้ง นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานสายปฎิบัติการ

               ขณะที่ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ยังคงดูแลงานบริหารงานด้านธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะทำให้การบริหารงานของกลุ่มทรูมีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งจะทำให้กลุ่มทรูสามารถสร้างเสริมประสิทธิภาพทั้งด้านโครงข่ายและการให้บริการลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

               นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจะรับผิดชอบบริหารงานด้านปฎิบัติการ ครอบคลุมถึงระบบงานปฏิบัติการเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริหารกลุ่มพันธมิตรและผู้ให้บริการระหว่างประเทศ รวมทั้งดูแลหน่วยงานสนับสนุนองค์กร โดยนายศิริพจน์ ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มทรูมานานกว่า 27 ปี เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ ธุรกิจโมบายล์ และ ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จด้านการทำการตลาดเจาะในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ


Related News