Who 's Who
ธพว.แต่งตั้ง “พงชาญ สำเภาเงิน” ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง “นายพงชาญ สำเภาเงิน” รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

                คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

นายพงชาญ สำเภาเงิน ปัจจุบัน อายุ 59 ปี

 

ประวัติการศึกษา 

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน 

 • รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 
 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และสายงานปฏิบัติการ 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 3 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2 

 

การอบรม 

 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
 • หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
 • หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


Related News