ข่าวประชาสัมพันธ์
KTBGS รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น

อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้รับคัดเลือกด้านสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ลูกจ้างตั้งแต่  500 คนขึ้นไป และเข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จาก พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว(ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิดหลัก “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรีว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม


Related News