ข่าวรอบวัน
คลอดไทยประกันชีวิต ฟิตรอบด้าน วางแผนออมลงทุนดูแลมรดกสุขภาพ

ไทยประกันเดินหน้าสร้าง Life Innovation ครั้งแรกในธุรกิจประกันชีวิต ประเดิมคลอดกลุ่มสินค้า “ไทยประกันชีวิต ฟิตรอบด้าน” ตอบโจทย์ลูกค้าทุกช่วงชีวิต ทั้งออม ลงทุน มรดก ชีวิตและสุขภาพ พร้อมดึงเทคโนโลยีเสริมประสิทธิการทำงาน

 ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีความต้องการที่หลากหลายขึ้น และต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจ ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของยุคดิจิทัล หรือ Digital Disruption ดังนั้น เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2562 ไทยประกันชีวิตจึงประกาศปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือ Reinvent Business Model

โดย Business Model ใหม่ของไทยประกันชีวิต คือการสร้างให้เกิดนวัตกรรมของชีวิต (Life Innovation) จากอดีตที่ธุรกิจประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่มุ่งคุ้มครองการเสียชีวิต (Death Protection) หรือชดเชยกรณีทุพพลภาพ (Disability Income) ซึ่งผู้เอาประกันจะได้รับเงินสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ แต่ Model การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ จะปรับเปลี่ยนสู่การคุ้มครองการเจ็บป่วยของลูกค้า (Illness Protection) เพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง การส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้า (Health Improvement) การวางแผนการเงินและการลงทุน สำหรับตนเองและครอบครัว อันจะส่งผลให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว และมีความสุขบนความมั่งคั่งในบั้นปลายชีวิต

"การสร้าง Life Innovation อย่างเป็นรูปธรรม ไทยประกันชีวิตจึงกำหนดเป้าหมายสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายขึ้น ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centricity
"

นายไชย กล่าวว่า บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกันรูปแบบใหม่ เป็นแบบประกันในกลุ่ม Life Solutions Product หรือ “ไทยประกันชีวิต ฟิตรอบด้าน” เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคง และวางแผนชีวิตให้ลูกค้าอย่างครบรอบด้านในทุกช่วงของชีวิต ประกอบด้วย 5 กลุ่มแบบประกัน ได้แก่
กลุ่ม Money Fit การวางแผนด้านการเงิน การออมเงินที่ได้ผลตอบแทนแน่นอน ประกอบด้วย ประกันออมทรัพย์ ประกันเพื่อการลดหย่อนภาษี ประกันคุ้มครองหนี้ ประกันบำนาญ อาทิ แบบประกันธนทวี1 10/5 เป็นแบบประกันที่เน้นผลประโยชน์ด้านการออม ด้วยการชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืนทุกปี ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ครบสัญญารับเงินก้อนอีก 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กลุ่ม Investment Fit การวางแผนการลงทุนที่คุ้มค่า และได้ผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง ประกอบด้วยประกันควบการลงทุน Universal Life หรือ Unit Linked อาทิ แบบประกัน “ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99” ที่เลือกความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยฯ เลือกปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ได้ตามจังหวะชีวิต เพิ่มหรือลดความคุ้มครอง, เพิ่มหรือถอนเงินออมได้ตลอดเวลา และเลือกรับผลตอบแทนสูง จากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี

กลุ่ม Legacy Fit การสร้างกองทุนมรดกเพื่อครอบครัว หรือการออมเพื่อการศึกษาบุตร เพื่อส่งต่อความรักและความมั่นคงให้กับคนที่รักและห่วงใย อาทิ แบบประกัน “คุ้มธนกิจ 99(N) [99]/20” หลักประกันชีวิตที่มั่นคงเพื่อดูแลครอบครัวในทุกช่วงเวลาของชีวิต ด้วยความคุ้มครองนานถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี ครบสัญญารับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สามารถสร้างหลักประกันคุ้มครองธุรกิจกรณีมีภาระหนี้สิน หรือเป็นกองทุนสำรองยามฉุกเฉิน รวมถึงเป็นกองทุนการศึกษาและกองมรดกสำหรับลูกหลาน

กลุ่ม Life Fit การสร้างหลักประกันคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เมื่อผู้เอาประกันดูแลสุขภาพดีจะมีส่วนลดเบี้ยประกัน รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ โดยแบบประกันนี้มุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้เอาประกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี 4 มิติ ภายใต้แนวคิด “Circle of Wellness” คือ Self – สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง Sense - สุขภาพทางใจที่เข็มแข็งและมีความสุข Stability - ความมั่นคงทางการเงิน และ Spirit ความสุขทางจิตวิญญาณ ผ่านการทำดี และแบ่งปันสู่สังคม

กลุ่ม Health Fit การคุ้มครองสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่รักสุขภาพของตนเองและครอบครัว อาทิ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือคุ้มครองโรคร้ายแรง

“การสร้าง Life Innovation นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบรอบด้านแล้ว บริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามา Plug-In เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร และการทำงานของบุคลากรอีกด้วย”


Related News