Who 's Who
สมาคมตัวแทนตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มีมติเอกฉันท์ให้ "บงกช. บวรฤกษ์" ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่ 2

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มีมติเอกฉันท์ให้ "บงกช. บวรฤกษ์" ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสมัยที่ 2 สานต่อนโยบายสำคัญ

 

รายงานจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เปิดเผยว่า จากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินวาระปีพ.ศ.2562-2564 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางบงกช. บวรฤกษ์. ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสมัยที่ 2 

 

นางบงกช บวรฤกษ์ เข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. 2532

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย  บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

สำเร็จการศึกษา   ระดับ  ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-  คุณวุฒิ LUTCF  รุ่นที่ 1  ของประเทศไทย

-  คุณวุฒิ RFC (Registered Financial Consultant)  จาก IARFC ประเทศไทย

-  คุณวุฒิ FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner)

- PPL Professional Patterns of Leadership มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Integrated Strategic Management มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Wealth Management & Investment ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- The Professional Training สถาบัน Human Mind Training

-  หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor: CIA) จาก คปภ.

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13

 

ที่ผ่านมา  เคยดำรงตำแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการ , อุปนายกฝ่าย สมาชิก , อุปนายกฝ่ายภูมิภาค และอุปนายกฝ่ายกิจกรรมภายนอก สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

- ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ปี 2558-2560

- วิทยากรหลักสูตรขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 1 – 3

-  วิทยากร MDRT

-  เลขานุการสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จ.สุพรรณบุรี

- กรรมการกาชาด  จังหวัดสุพรรณบุรี

- พัฒนาสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี

- สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน

- ผู้ไกล่เกลี่ยศาลแรงงานภาค 7

 

           นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการพร้อมจะสานต่อนโยบายต่อ ดังนี้

1.ประสานกับภาครัฐในเรื่อง VAT เรื่องการหักค่าใช้จ่ายตัวแทนเหมาจ่าย 30% ไม่มีเพดานซึ่งเราจะประสานกับสมาคมอาชีพอิสระอื่นๆ

2.เสริมสร้างพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้เป็นที่ปรึกษาการเงินพัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินFChFPและหลักสูตร CHLP (Chartered Life Practitioner) พร้อมรองรับเทคโนโลยีที่เข้ามาโดยการเพิ่มเนื้อหาในการสัมมนาทุกครั้งกับสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆพร้อมกับส่งออกวิทยากรให้ไปออกรายการ TV ให้มากขึ้น

3.เพิ่มจำนวนสมาชิกเพิ่มสาขาของสมาคมฯให้ครบทุกจังหวัดพร้อมกับเพิ่มบทบาทของสาขาในต่างจังหวัดเพื่อร่วมมือกับคปภ.ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

4.ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับภาครัฐ ,คปภ.และสมาคมอื่นๆเช่นวันประกันชีวิตแห่งชาติร่วมกันบริจาคโลหิตทั่วประเทศและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิต

5.เรียกร้องให้คปภ.และธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามกฏหมายอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่เข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องการลดแลกแจกแถมการบังคับซื้อเป็นต้นและสานต่อกิจกรรมของสมาคมฯที่ทำอยู่แล้ว

           นางบงกช  กล่าวว่า ในวาระปี 2562-2564 สิ่งที่เพิ่มเติมคือจะเน้นเรื่องของหลักสูตรต่างๆเพื่อให้สมาชิกมีความรู้เพิ่มเติมเป็นมืออาชีพมากขึ้นสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนรณรงค์ไม่ให้ผู้เอาประกันยกเลิกกรมธรรม์ที่มีอยู่สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ตัวแทนเปลี่ยนแปลงการขายด้วยหัวใจของการบริการเป็นหลักถึงแม้จะมีการแข่งขันเรื่องของเทคโนโลยีเป็นตัวแปลที่สำคัญทางสมาคมฯก็จะไม่ย่อท้อที่จะผลักดันหลักสูตรต่างๆทั้งในและต่างประเทศให้กับสมาชิกและจะเน้นสร้างนักขายให้มีจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ โดยจะแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

           กลุ่มแรกคือคณะกรรมการบริหารโดยจะร่วมกันทำงานเป็นทีมเวิร์ค

           กลุ่มที่ 2คือคณะกรรมการและอนุกรรมการมีหน้าที่คอยสนับสนุนกรรมการบริหารในฝ่ายต่างๆซึ่งเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกๆท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นจิตอาสาจะมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตยิ่งๆขึ้นและเป็นที่รู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคมและเกิดการยอมรับจากทางภาครัฐ


Related News