Money Product
บลจ. ยูโอบี นำเสนอกองทุนใหม่ กองทุน RMF ตราสารทุนญี่ปุ่น ตอบโจทย์การลงทุน RMF ที่หลากหลาย  

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น  โดยในปี 2019 คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวได้ 1% เร่งตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ 0.8% (IMF , เมษายน 2562) จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวจากนโยบายภาครัฐที่ผลักดันการบริโภคภายในประเทศ  นอกจากนี้อัตราการว่างงานซึ่งอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 38 ปี ส่งผลให้อัตราค่าจ้างแรงงานมีการปรับขึ้นและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ภาคครัวเรือน ปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงแข็งแกร่งสะท้อนให้เห็นจากการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กยังสามารถเติบโตได้ดีควบคู่ไปกับการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ

 

               บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) ยังคงเน้นกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อการกระจายความเสี่ยง ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในเชิงบวก บลจ. ได้คัดเลือกกองทุนที่จะนำเสนอให้แก่นักลงทุน กลุ่มที่ลงทุนในกองทุน RMF โดยเฉพาะ โดยนำเสนอกองทุนใหม่ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF)” ซึ่งเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Equity Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 17-26 เมษายน 2562 นี้

               นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด บริหารกองทุนตราสารทุนญี่ปุ่น ได้แก่ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) และกองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก United Japan Small And Mid Cap Fund

               โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นที่มีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์โดดเด่นแตกต่างจากกองทุนตราสารทุนญี่ปุ่นอื่นที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ อีกทั้ง Sumitomo Mitsui Asset Management (SMAM) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) ของกองทุนหลัก เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีทีมวิจัยการลงทุนที่เน้นการวิเคราะห์บริษัทญี่ปุ่นและกลุ่มบริษัทใน Asia-Pacific และมีประสบการณ์ลงทุนเชิงรุกในการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) มากกว่าสิบปี ดังนั้นพอร์ตการลงทุนจึงเน้นหุ้นขนาดเล็กถึงกลางที่ผ่านการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ”

               “กองทุน UOBSJSM และ JSM ได้เปิดเสนอขายตั้งแต่ปี 2557 แล้วนั้น เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของทั้งสองกองทุนจัดอยู่ในกลุ่มกองทุนตราสารทุนประเทศญี่ปุ่น (Japan Equity) ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด (Top Quartile) เกือบทุกช่วงเวลา (ที่มา: Morningstar Thailand ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2562) อีกทั้งกองทุน UOBSJSM ยังได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว และปัจจุบันเป็นสองกองทุนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยขนาดของกองทุน UOBSJSM และ JSM รวมกันแล้วสามารถเติบโตกว่า 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน* (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 2562)”

               “ด้วยเสียงตอบรับที่ดีจากสองกองทุนญี่ปุ่นดังกล่าว บลจ. เล็งเห็นโอกาสในการนำเสนอกองทุนตราสารทุนญี่ปุ่นในรูปแบบกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณ พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บลจ. จึงมีความมั่นใจนำเสนอ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF)” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุน และเชื่อว่าเป็นโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว”

               “กองทุน UJSMRMF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Equity Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) กองทุนหลักมีประวัติดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า MSCI Japan SMID Cap Index (ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน อยู่ที่ 11.96% เทียบกับ MSCI Japan SMID Cap Index ที่ 7.62% (ที่มา: Bloomberg และ UOBAM ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2562)”

               “จากสภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ชะลอตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF) จึงถือเป็นอีกกองทุนที่น่าสนใจและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังจะสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวเพื่อการเกษียณ”

               ทั้งนี้ มุมมองเชิงบวกของการลงทุนในตลาดญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้คือ ตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตได้ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ GDP ปี 2561 เติบโตขึ้น 0.7% และมีอัตราการว่างงานในปี 2561 ต่ำสุดในรอบ 38 ปี ที่ระดับ 2.3% นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศของรัฐบาลอาเบะ (Abenomics) และการปรับเพิ่มงบประมาณปี 2562 อีก 2 ล้านล้านเยน จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและเป็นแรงสนับสนุนทำให้การบริโภคภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นตามกำลังการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังมีนโยบายผลักดันให้การท่องเที่ยวเติบโตจะเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยส่งผ่านกำลังซื้อมายังภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นอีกทางหนึ่ง โดยในปี 2018 ตัวเลขการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 0.85% ของ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 4.15 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

               กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF) ระดับความเสี่ยง 6 มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Japan Small And Mid Cap Fund (Class JPY) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

 

 

 

หมายเหตุ :

 

*กองทุน UOBSJSM จดทะเบียนกองทุนรวมเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557

 

กองทุน JSM จดทะเบียนกองทุนรวมเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2557

 

 


Related News