ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
เปิดคะแนน การเงินที่เป็นธรรม 9 ธนาคาร กสิกรไทย-ไทยพาณิชย์-กรุงไทย ขึ้นท็อปลิสต์

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) เผยผลการประเมินนโยบายของสถาบันการเงินในประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยใช้แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด 'การเงินที่เป็นธรรม' ถูกใช้เพื่อผลักดันให้เกิด 'การธนาคารที่ยั่งยืน' มาแล้วใน 9 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกในลำดับที่ 10

              โดยเมื่อประเมินจากเนื้อหานโยบายและแนวปฏิบัติในการลงทุนและการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง พบว่าค่าเฉลี่ยจาก 9 ธนาคารไทย ได้คะแนนเพียง 12.62% ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยนานาชาติซึ่งอยู่ที่ 46.86%

              นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าคณะวิจัย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย กล่าวว่า คะแนนนี้สะท้อนว่าธนาคารไทยยังมีช่องทางที่จะพัฒนาได้อีกมาก โดยเฉพาะการออกนโยบายสินเชื่อที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ในแง่บวกธนาคารหลายแห่งมีความตื่นตัวเรื่องสิทธิผู้บริโภคมากกว่าในอดีต ซึ่งว่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการให้บริการทางการเงินที่เป็นธรรม

              ทั้งนี้มาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องใน 12 หัวข้อ ที่นำมาใช้ในการประเมินนโยบายได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทุจริตคอร์รัปชั่น ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน ธรรมชาติ ภาษี อาวุธ การคุ้มครองผู้บริโภค การขยายบริการทางการเงิน การตอบแทน ความโปร่งใสและความรับผิด โดยธนาคารที่ขึ้นท็อปลิสต์ในสามอันดับแรกคือ ธนาคารกสิกรไทย 17.46% ธนาคารไทยพาณิชย์ 14.66% และธนาคารกรุงไทย 14.22%

              อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่า 9 ธนาคารไทย มีเพียงธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ามกลางการรณรงค์ลดโลกร้อนที่ผู้บริโภคเห็นความสำคัญ อีกทั้งยังไม่มีธนาคารใดที่อยู่ในการประเมินนี้ได้รับคะแนนในหัวข้อธรรมชาติ ชี้ให้เห็นว่ายังขาดคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่อุตสาหกรรมที่สุ่มเสี่ยงที่จะก่อผลกระทบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านความเท่าเทียมทางเพศ มีเพียงธนาคารกรุงเทพและธนาคารเกียรติ์นาคินที่ได้คะแนนเนื่องจากมีนโยบายที่ชัดเจน ขณะที่ด้านสิทธิมนุษยชนมีเพียงธนาคารกสิกรไทยและธนาไทยพาณิชย์ที่มีนโยบายหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรองรับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

              สำหรับธนาคาร 9 แห่ง ที่อยู่ในการประเมินนี้ ได้แก่ นาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาติ ธนาคารทหารไทย ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรติ์นาคิน

              โดยเป็นการประเมินครั้งแรกภายหลังการกำเนิดแนวร่วมทางการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ในปี 2561 ที่มีสมาชิกประกอบด้วย บริษัทวิจัย ป่าสาละ จำกัด และองค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์กรแม่น้ำนานาชาติ (International Rivers) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธินิติกรรมสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิบูรณะนิเวศ มุ่งติดตามผลกระทบและความท้าทายของธุรกิจธนาคารต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค และผลักดันภาคธนาคารไทยให้ก้าวสู่แนวคิดและวิธีปฏิบัติของ การธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Banking) อย่างแท้จริง


Related News