ข่าวประชาสัมพันธ์
MACO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท

นายมานะ จันทนยิ่งยง (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท และนายพุน ฉง กิต (Mr.CK) (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ โฮเทล แบ็งคอก ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานช่วง 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,126,681,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 82,533,635.46 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 อีกทั้งมีการอนุมัติเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทฯ จากเดิมรอบบัญชีเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดทำข้อมูลงบการเงินรวมระหว่างกลุ่มบริษัท BTSG (บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮสดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))


Related News