ข่าวประชาสัมพันธ์
Green Meeting ปฏิวัติการประชุมตอบโจทย์ความยั่งยืน

               “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” กลายเป็นปัญหาที่สำคัญในโลกปัจจุบัน หนึ่งในสาเหตุหลักเกิดจากการกระทำด้วยน้ำมือของมนุษย์นี้เอง อันเนื่องมาจากความต้องการพื้นฐานและความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่างๆ กระตุ้นให้มนุษย์พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตทางด้านอุตสหกรรมเพื่อผลิตสินค้าทั้งที่ เป็นสินค้าประเภททุน และสินค้าบริโภค ซึ่งกระบวนการผลิตนี้เองที่ก่อให้เกิดของเสียออกสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาด้านเสียง และผลของการบริโภคก็ทำให้เกิดของเสียกระจายสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของขยะมูลฝอย น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ฯลฯ

               อย่างไรก็ตามปัจจุบันสังคมเองได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพยายามที่จะหาวิธีการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เสียไป โดยการรักษาความ Green หรือคงสภาพแวดล้อมสีเขียวด้วยการรักษาสมดุลทางธรรมชาติเพื่อคนรุ่นหลัง

               Green Meeting  ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามของธุรกิจที่จะตอบรับกระแส Green  โดยจัดรูปแบบการประชุมที่คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดประชุม เริ่มตั้งแต่ การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม, การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม, การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์, การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการจัดเตรียมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดปริมาณขยะ

               สำหรับประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ได้นำหลักการ Sustainable event มาประยุกต์ใช้ใน “การจัดประชุมอย่างยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อประโยชน์ให้กับชุมชน เศรษฐกิจ ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

               โดย ปตท. ถือเป็นรายแรกของภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองจาก สสปน. ในการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักการจัดประชุมอย่างยั่งยืน  เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ที่มุ่งเน้นเลือกใช้วัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การตกแต่งด้วยผักสดจากศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ที่สามารถนาผักสดกลับไปบริโภคต่อได้ หรือการเลือกใช้ต้นไม้กระถางที่สามารถนำไปปลูก หรือไม้ประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ในงานถัดไป เป็นต้น

               สำหรับขยะที่เกิดขึ้นจากการประชุมในครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในการ แยกขยะและทิ้งลงถังขยะที่แยกประเภทเตรียมนำขยะเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น พลาสติกทั้งหมดที่ถูกใช้ภายในงานได้ถูกนำไปแปลงเป็นเชื้อเพลิงพลังงานหรืออาร์ดีเอฟ เป็นต้น  ส่วนอาหารที่เหลือจากการจัดงานและยังคงสามารถบริโภคต่อได้ถูกนำไปบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยลดปัญหา Food waste ที่ทั่วโลกต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้

               นอกจากนี้ ยังได้มีจุดรับคืนกระดาษหรือเอกสารภายในงานทั้งหมดเพื่อนำกระดาษเหล่านี้ไปรีไซเคิลอีกด้วย รวมทั้งเพื่อร่วมบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนจึงได้ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในสถานที่ประชุมแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ LESS ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

 

 


Related News