Who 's Who
ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งมติแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (Deputy CEO) ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย และรับหน้าที่ดูแลโครงการ Fast Forward ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ไม่รวมถึงตำแหน่งกรรมการ) แทนนายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ในระหว่างที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาพักเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การแต่งตั้งดังกล่าวได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ นายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของธนาคารต่อไป


Related News